یکشنبه، شهریور ۰۹، ۱۳۹۳

اهدای دندان به مجسمه مسیح

کارشناسان مکزیکی در هنگام مرمت مجسمه مسیح دریافتند که دندان های او واقعی است و به انسانی دیگر تعلق دارد، دندان هایی که ریشه هم دارند و به خوبی در فک مجسه جاسازی شده اند. عکس رادیولوژیی این ماجرا را به خوبی ثابت می کند.
می خواهم شما را به قرن هجدهم ببرم، روزهایی که این مجسمه داشته ساخته می شده است. این دندان ها، این دندان های واقعی به چه کسی تعلق دارد؟ آیا مردی خود به دلخواه، دندان هایش را به مجسمه مسیح داده است؟ آیا دندان ها را از مردی مرده، یا زنی مرده کشیده اند؟ امیدوارم چنین باشد. یعنی اگر دندان ها به مردی مرده تعلق ندارند، دست کم به انسانی تعلق داشته که از روی اختیار کامل چنین کرده است، هر چند که باید برای چنین انسانی متاسف بود. متاسفانه انسان های بسیاری در طول تاریخ، اسیر خرافات شده اند و جان شان را فدا کرده اند، از انسان هایی که پای مجسمه ها قربانی می شدند تا کسانی که جان خود و اطرافیانشان را چنین قربانی حماقت خود کرده اند و می کنند. داعش ادامه همین تفکرات است.
در احتمال سوم، این فرض وجود دارد که دندان ها متعلق به کسی باشد که بدون تمایل، دندان هایش را کشیده اند. این فرد چه کسی می تواند باشد؟ یک معترض؟ یک کافر؟ یک محکوم به حبس ابد؟ یک محکوم به اعدام؟ یک انسان معمولی و بیگناه؟ چه کسی قربانی شده تا درون مجسمه مسیح، جایی که حتی دیده هم نمی شود، واقعی تر باشد؟
نفرین به خرافات. نفرین به حماقت. نفرین به انسان هایی که فقط در سطح می مانند و چنین می کنند با خودشان و دیگران. نفرین به کسانی که درد دیگران، برایشان لذت و غرور دارد. نفرین به چیزی که چنین، افیون انسان هاست.
به گمانم، مردی که دندان هایش را چنین کشیده اند، مصلوبی دیگر بوده است. مسیحی دیگر که قربانی شد تا خونش، کفاره گناهان ما باشد. مسیحی که حتی نشانی از او نیست، اما از مسیحی که ما می شناسیم، مسیح تر است.
......................................
پی نوشت: با دیدن این خبر حس کردم در روزگار گذشته، اتفاق های بسیار بدتری برای انسان روی می داده است و اگر این روزها ما با هجوم اخبار ناراحت کننده روبروییم، به جز کثرت رسانه های خبری نیست.
پی نوشت 2: تقریبا 2 هفته پیش یکی از دندان هایم را کشیدم. خون ریزی عجیبی داشت و تا مدت ها درد. چه بر سر کسی آمده که این همه دندانش را یک جا کشیده اند. خدا کند دندان ها به افراد گوناگونی تعلق داشته باشد.

هیچ نظری موجود نیست: